آریا موبایل
ROOT
samsung-galaxy-a5-2016
آموزش و نصب روت مستقیم برای مدل سامسونگ (SM-A510K)  فایل روت بدون ریکاوری کاستوم سامسونگ A5 2016-A510K  بدون مشکل بیس باند، بعد از روت قابل رایت با Odin و بدون نیاز به باکس بدون مشکل هنگ روی لوگو بعد از ...
samsung-galaxy-a5-2016
آموزش و نصب روت با مجیسک برای مدل سامسونگ (SM-A510FD) فایل روت بدون ریکاوری کاستوم سامسونگ A5 2016-A510FD بدون مشکل بیس باند، بعد از روتقابل رایت با Odin و بدون نیاز به باکسبدون مشکل هنگ روی لوگو بعد از روتبدون مشکل از ...
samsung-galaxy-a5-2016
آموزش و نصب روت با مجیسک برای مدل سامسونگ (SM-A510F) فایل روت بدون ریکاوری کاستوم سامسونگ A5 2016-A510F بدون مشکل بیس باند، بعد از روتقابل رایت با Odin و بدون نیاز به باکسبدون مشکل هنگ روی لوگو بعد از روتبدون مشکل از ...
samsung-galaxy-a5-2016
آموزش و نصب روت با مجیسک برای مدل سامسونگ (SM-A5108) فایل روت بدون ریکاوری کاستوم سامسونگ A5 216-A5108بدون مشکل بیس باند، بعد از روتقابل رایت با Odin و بدون نیاز به باکسبدون مشکل هنگ روی لوگو بعد از روتبدون مشکل از ...
samsung-galaxy-a50s
آموزش و نصب روت با مجیسک برای مدل سامسونگ (SM-A507FN)  فایل روت بدون ریکاوری کاستوم سامسونگ A507FN-A50S بدون مشکل بیس باند، بعد از روت قابل رایت با Odin و بدون نیاز به باکس بدون مشکل هنگ روی لوگو بعد از ...
samsung-galaxy-a50s
آموزش و نصب روت با مجیسک برای مدل سامسونگ (SM-A5070) فایل روت بدون ریکاوری کاستوم سامسونگ A50S  بدون مشکل بیس باند، بعد از روت قابل رایت با Odin و بدون نیاز به باکس بدون مشکل هنگ روی لوگو بعد از روت ...
samsung-galaxy-a3-2017
آموزش و نصب روت با مجیسک برای مدل سامسونگ (SM-A320Y) فایل روت بدون ریکاوری کاستوم سامسونگ A3-2017 بدون مشکل بیس باند، بعد از روتقابل رایت با Odin و بدون نیاز به باکسبدون مشکل هنگ روی لوگو بعد از روتبدون مشکل از دست ...
samsung-galaxy-a3-2017
آموزش و نصب روت با مجیسک برای مدل سامسونگ (SM-A320FL) باینری 1-2-3-4-5-6-7 فایل روت بدون ریکاوری کاستوم سامسونگ SM-A320FL  بدون مشکل بیس باند، بعد از روت قابل رایت با Odin و بدون نیاز به باکس بدون مشکل هنگ روی لوگو ...
samsung-galaxy-a3-2017
آموزش و نصب روت با مجیسک برای مدل سامسونگ (SM-A320F) باینری 1-2-3-4-5فایل روت بدون ریکاوری کاستوم سامسونگ A3-2017بدون مشکل بیس باند، بعد از روتقابل رایت با Odin و بدون نیاز به باکسبدون مشکل هنگ روی لوگو بعد از روتبدون مشکل ...
samsung-galaxy-a3-2016
آموزش و نصب روت با مجیسک برای مدل سامسونگ (SM-A310M) باینری 2 -3 - 4فایل روت بدون ریکاوری کاستوم سامسونگ سامسونگ A3 2016 بدون مشکل بیس باند، بعد از روتقابل رایت با Odin و بدون نیاز به باکسبدون مشکل هنگ روی ...
1 2 3 6
توسط
تومان